søndag 20. mai 2012

SVs arbeidsprogram 2013-2017

SVs sin Programkomiteens debattnotat til politisk program for stortingsperioden 2013-17 er blitt fremlagt.

Prosessen videre
Debattnotatet skal nå ut på høring i organisasjonen (svar frist 10 august). Nytt helhetlig arbeidsprogramforslag vil bli lagt fram i løpet av oktober 2012. På landsmøtet 14. - 17. mars 2013 skal SV vedta nytt arbeidsprogram for perioden 2013-17

Til informasjon om debattnotatet:

http://sv.no/Forside/Siste-nytt/Nyhetsarkiv/Vil-ha-reformer-som-er-store-nok-til-a-dromme-om-og-konkrete-nok-til-a-tro-pa

Til debattnotatet (PDF)
http://sv.no/content/download/54326/664868/file/Debattnotat%20om%20SVs%20hovedsaker%202013-2017.pdf


12. Reform innen forskning og høyere utdanning

Gratis utdanning og lik rett til utdanning er et grunnleggende prinsipp i SVs utdanningspolitikk. Finansiering av utdannings- og forskningssektoren skal være et offentlig ansvar. Dette skal styres av samfunnets behov og ikke markedet. Vår viktigste konkurransefordel er det høye utdanningsnivået, kompetente arbeidstakere, stor innovasjonsevne, muligheten til teknologiintensiv produksjon og et organisert arbeidsliv.Vi er midt inne i en utdanningsbølge. Det kreves satsing for å sørge for at de som kan og vil får tilgang til høyere utdanning i hele landet.

Utdanningstilbudet må utvikles i tråd med fagmiljøets styrker og det lokale arbeidslivets behov. SV ønsker samfunnsforpliktede universiteter og høyskoler som har faglig frihet og organisatorisk selvstendighet, og som er tettere i dialog med sitt omland. 15Konkrete tiltak kan være:

· Styrke studentvelferden, gjenreise heltidsstudenten, innføre studiefinansiering tilsvarende 2G, politisk styrt lav rente på studielån, og bygge flere studentboliger.

· Heve utdanningskvaliteten ved å styrke institusjonenes økonomiske handlingsrom til å drive forskningsbasert undervisning, gi mer veiledning, skrivetrening og formidlingserfaring med tilbakemelding og evalueringen fra de vitenskapelig ansatte, og få de fremste forskerne motivert til å undervise de ferskeste studentene

· Etablere en opptrappingsplan som styrker norsk forskning og utvikling på bred front, i bedrifter, offentlige virksomheter, instituttsektoren og ved universiteter og høgskoler.

· Styrke ansattes rettigheter og innflytelse. Obligatorisk valg av rektor, fakultets– og instituttledelse. Gi mer tid og ressurser til forskning og stabile arbeidsforhold slik at det er mulig å kombinere en forskerkarriere med familie og barn. Sikre mer sammenhengende tid til forskning og mindre bruk av midlertidige tilsettinger.

· Redusere og forenkle de totale rapporteringskravene.

· Internasjonal satsing. Forskningssamarbeidet mellom norske forskere og miljøer i utlandet må styrkes betraktelig. En kritisk gjennomgang av EUs dominerende rolle i norsk forskningspolitikk. Og styrke student- og forskningssamarbeid med det globale sør og styrke programmer som NORHED og NUFU. Norsk forskning skal bidra til å realisere sitt samfunnsengasjement gjennom å løse globale utfordringer.

· Redusere bruk av tellekant som grunnlag for finansiering, og sørge for at en større andel av de samlede forskningsbevilgningene skal gå direkte til institusjonene, og ikke via forskningsrådet.

· Styrke desentralisert/fleksibel/e-basert høyere utdanning for å gi god tilgang til høyere utdanning der folk arbeider og bor, og å arbeide for å legge til rette for praksisperioder i studiene for alle typer fag, slik at studenter som ønsker det kan få erfaring fra praksis under studietiden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar